Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb a zboží mezi společností JAMACOPY s.r.o. (dále „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující).

Prodávající
JAMACOPY s.r.o., IČO: 01553895, DIČ: CZ01553895 se sídlem Kotorská 1569/14, Praha 4. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 208158.

Kupující
Právnická či fyzická osoba, která si objednala u prodávajícího zboží či služby.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží a služeb vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Objednávat lze jednoduše a pohodlně pomocí online objednávky, e-mailu, telefonu či osobně. Prodávající potvrdí přijatou objednávku včetně ceny a termínu. Objednávka zaslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím se stává závaznou pro obě strany.
Předmětem smlouvy je pouze služba či zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

3) ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. NOZ. Prodávající může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:
•    existence neuhrazených pohledávek u kupujícího
•    vstup kupujícího do likvidace, nebo prohlášení konkursu na majetek kupujícího
•    nedostatečné zadání pro realizaci ze strany kupujícího (např. nedodání relevantních podkladů pro výrobu, neúplná nebo chybná specifikace, technologická nerealizovatelnost)
•    neočekávaná chyba v systému online objednávka
•    bez udání důvodů, pokud je obsah objednávky v rozporu s etickými, morálními, náboženskými či jinými hodnotami prodávajícího
•    neschopnost realizovat objednávku zaviněním třetích subjektů, zejména subdodavatelů prodávajícího
V každém případě bude prodávající kupujícího o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit. Kupující může dále odstoupit od objednávky bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100% z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky.
Odstoupením od objednávky nevzniká kupujícímu žádný nárok na kompenzaci a nevzniká tímto žádný nárok na náhradu případných škod. 

4) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinný si objednané zboží převzít od přepravní služby.
V případě, že se zboží vrátí zpět prodávajícímu, bude prodávající o této skutečnosti informovat kupujícího. Ten je povinen uhradit nové náklady na opětovné doručení. Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

5) DODACÍ PODMÍNKY

Kupující si může převzít svou objednávku osobně nebo prostřednictvím přepravní služby.

6) DODACÍ LHŮTA

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace prodávající vyřídí s kupujícím individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

– vady vzniklé běžným používáním, opotřebením (např. vyblednutí tisku)
– nesprávným použitím výrobku
– nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) kupující informuje prodávajícího o reklamaci nejlépe písemně e-mailem
2) zboží kupující přinese osobně na adresu prodávajícího nebo zašle jako doporučený balík (ne na dobírku)

3) do zásilky kupující uvede důvod reklamace, svou adresu
4) kupující doloží doklad o nabytí reklamovaného zboží

Reklamaci kupujícího vyřídí prodávající co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím.

8) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Lze dohodnout tyto platební podmínky:

-v hotovosti při převzetí zboží či služby

-platbou bankovním převodem před převzetím zboží

-platbou bankovním převodem se 14 denní splatností (pouze při splnění podmínek pravidelného odběru)

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.